Kass van Boranka

olg
Kass van Boranka
 
HD A Hart 2 AD   ZTP (D)  IPO1
DNA Profile registered
  
Stamboom Pedigree
Bundes Jugend Sieger 2008
VDH Jugend Sieger (D)
Europasieger 2009
Jahres Sieger Danmark & BOB 2009
Winner Amsterdam & BOB 2009
VDH Sieger 2010 (D)
Internationaal Kampioen 2010
 
V: Champ Aragorn the Fifth Element HD B hart 0  AD  ZTP  VPG 1
M: Deja vu van Boranka HD A hart 1
Eig:  Chantal Kramer
  Quby dochter van Kass   HD A  Hart 0
 Quincy dochter van Kass HD A  Hart 0
  O la la dochter van kass  HD A  Hart 0

B loedmooie
O verdonderende
R ots in de branding
A delijk
N iet te evenaren
K arakter,
A dembenemend
 
 
atiboxbanner2008.jpg
 
BIS_BOXER.gif